obavestenje

Дневни ред одељењских већа

17/12/2020

1. Усвајање записаника са претходне седнице Одељењског већа
2. Анализа реализације наставе на даљину у другом класификационом периоду школске 2020/2021. године.
3. Анализа остварености исхода и постигнућа ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године
4. Анализа остварености циљева и исхода ученика за које су израђени индивидуални образовни планови на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године
5. Утврђивање закључних оцена ученика из појединачних предмета и владања на крају полугодишта школске 2020/2021. године
6. Утврђивање општег успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године
7. Организација родитељских састанака и подела књижица

Закључивање оцена на крају полугодишта

На основу члана 5, став 2 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр 34/2019, 59/2020 и 81/2020) дозовљено је одступање од укупног броја оцена које ученик треба да има у полугодишту, које је прихватљиво само у ситуацијама када због угрожености здравља и безбедности ученика није било могуће оценити довољан број пута. Уколико је ученик оправдано изостајао са наставе услед болести, изолације и сличних разлога можете извести закључину оцену и без довољног броја оцена у полугодишту, док ученик остаје неоцењен уколико је одсуство са наставе без оправданог и прихватљивог разлога.

За све остале ученике при извођењу закључних оцена придражавати се Правилника о оцењивању и препорука из Упуства Министарства од 27.11.2020.године и члана 2.4.

Како би се на самом састанку ОВ обавила анализа постигнућа успеха ученика, предметни наставници су у обавези да дају предлог закључне оцене тиме што ће исту закључити у есДневнику. Систем може извести успех ученика како појединачни тако и на нивоу одељења само ако су оцене закључене.

Предлог закључне оцене потврђује се на седници ОВ датог разреда када одељењски старешина чита предлоге закључних оцена као и укупно постигнуће за свког ученика понаособ.

Након саопштења постигнућа ученика предложена закључна оцена постаје коначна/утврђена, уколико не буде примдби на исту.

Преузми дневни ред

Podlupom.com

Skip to content