Izaberite stranicu
obavestenje crveno

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

22/07/2020

На основу члана 13. Закона о безбедности и здравља на раду (,,Сл. Гласник РС”, бр.101/05,91/15 и 113/17- други закон ), члана 15.став 2. Тачка 5 Правилника о начину и поступку процене ризика на рандом месту и у радној околини (,,Сл. Гласник РС”, бр.72/06,84/06-исправка, 30/10 и 102/15), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. Гласник РС”, бр.94/2020 од 03. јула 2020.године ) и Акта о процени ризика ОШ ,,Јован Јовановић Змај” Свилајнац (у даљем тексту под називом Школа) број 203 од 23.04.2020. године, Директор Школе дана, 17.07.2020.године доноси:

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

САСТАВНИ ДЕО АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

УВОД

Систем безбедности и здравља на раду заснован је на примени принципа превенције од повреда на раду, обољења или оштећења здравља запосленог који се спроводе пре почетка рада на радном месту и у радној околини. Овај принцип превенције промовисан је Директивама ЕУ и Законом о безбедности и здрављу на раду Републике Србије.

Предуслов за успешну примену и спровођење мера за безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини заснива се на свеобухватном утврђивању опасности и штетности које могу да узрокују повреде на раду – обољење или оштећење здравља запосленог.

Акт о процени ризика представља писани акт о обављеној анализи и процени опасности и штетности односно ризика од повреда или оштећења здравља. Он представља основни документ у области безбедности и здравља на раду којим послодавац сагледава укупно стање услова рада на сваком радном месту и у радној околини и утврђује мере и приоритете у циљу побољшавања услова рада и отклањања ризика и њихово свођење на најмању могућу меру.

На сваком радном месту послодавац има обавезу да се брине за безбедност и здравље радника и то у свим аспектима везаним за рад. Сврха процене ризика је да омогући послодавцу да преузме мере за безбедност и здравље радника.

Ове мере укључују:

 • спречавање професионалних опасности,- информисање радника, – обуку радника,
 • организацију и спровођење потребних мера, – спречавање ширења заразних болести.

Иако сврха процене ризика укључује и спречавање професионалних опасности, што увек и мора бити циљ, често је тешко то спровести у пракси. Где није могуће сасвим уклонити опасност, треба је смањити и ставити под контролу.

Процена ризика се спроводи уз консултације и/или учествовање свих који се налазе на одређеном радном месту.

Процена ризика треба да помогне послодавцу да:

 • препозна опасности на раду и процени ризике везане за те опасности како би се одредиле мере за заштиту здравља и безбедности запослених и других радника водећи рачуна при том о законским прописима;
 • процени опасности како би се изабрала најприкладнија радна опрема, опремљеност радног места и организација рада;
 • провери да ли су постојеће мере одговарајуће;
 • предузме оне мере које су неопходне након спровођења процене ризика;
 • се стара да превентивне мере које се примењују након спроведене процене ризика, доводе до побољшања безбедности радника и бољу заштиту њиховог здравља.

У сагласности са горе изложеним, процену ризика на раду треба поновити увек када се појави било каква промена која може утицати на повећање опасности.

1. Општи подаци о послодавцу
Пословно име (назив): ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СВИЛАЈНАЦ
Регистарски/матични број: 07124490
ПИБ: 101474245
Седиште: Алеја Зорана Ђинђића бр.6, Свилајнац
Директор: Димић Игор
Делатност: Основно образовање
Шифра претежне делатности: 8520

Предмет

Овим Планом примене (превентивних) мера, (у даљем тексту: ПЛАН), за сва радна места у радној околини, уређују се превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 код послодавца.

Послодавац је дужан да План примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа.

Обим примене

Овај правилник се примењује на свим радним местима у радној околини укојој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

План примене мера

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Планом примене мера се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

План примене мера обавезно садржи:

1. превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

2. задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности;

3. мере и активности за поступање у случају појаве заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

Превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1.пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упустства о мерама и поступцима за спречавање појаве: Прилог 1 – МЕРЕ ЗАШТИТЕ – УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА КОРОНА ВИРУС – COVID19

2. Извршити безконтактно мерење температуре запослених и лица која улазе у просторије послодавца;

3. пре уласка у пословни простор, обезбедити обавезну дезинфекцију руку и обуће;

4. странке и посетиоци док се налазе у пословном простору послодавца морају да све време носе заштитну маску;

5. спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује

6. редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

7. обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава за прање руку на бази алкохола: Прилог 2 – Здравствене препоруке поставити у свим тоалетима и на свим етажама;

8. обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад ( коришћењем 70-95% алкохола или раствора натријум –хипохлорита);

9. обезбедити појачану хигијену и дезинфекцију свих службених возила која се користе;

10. обезбедити запосленима одговарајућу опрему за личну заштиту, а пре свега заштитне маске и заштитне рукавице (по потреби визир или заштитне наочаре)

11. обезбедити удаљеност између запослених на рандом месту од најмање 2 метра;

12. у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

13. пројектује радон место тако да смањи групни рад и непосредни контакт запослених;

14. ограничи присуство одређеног броја запослених у радним и помоћним просторијама, тако да се обезбеди међусобна дистанца од најмање 2 метра и 4 метра квадратна површине слободног простора по једном запосленом када је природа делатности таква да то омогућава;

15. да где год је могуће запосленима омогући рад у одвојеним просторијама или да постави физичке баријере (нпр. постављање ПВЦ или плексиглас баријере) и да ограничи број лица која улазе у ове просторије;

16. употребу централне климатизације заустави или смањи и редовно чисти и дезинфикује клима уређаје;

17. обавезно коришћење заштитних маски у организованом превозу за запослене, путницима који не носе маске неће бити допуштен улаз у превозна средства;

18. уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

19. поседује доказ о спроведеној мери дезинфекције радних и помоћних просторија, када то обављају овлашћене установе, правна лица и предузетници у складу са посебним законом;

20. обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

21. организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

22. препорука за запослене да доносе готову храну у произвођачкој амбалажи, или суву храну припремљену код куће.

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1. простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

2. поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3. прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4. организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

5.контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;

6. примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и Активности

Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду.

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду.

Послови лица за безбедност и здравље на раду

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

1. учествује у изради плана примене мера;

2. припрема писана упутства и процедуре за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

  (1) редовном и темељном прању руку водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или коришћењу средстава за дезинфекцију на бази алкохола који садржи 70-95% алкохола;

  (2) правилном ношењу маски и рукавица, њиховом редовном мењању у утврђеним роковима, као и хигијенском одлагању у канте са поклопцем;

  (3) честом проветравању радних и помоћних просторија;

  (4) обавезној дезинфекцији обуће и руку пре уласка у просторије послодавца,

  (5) држању обавезног растојања од других лица на удаљености од најмање 2 метра,

  (6) редовном чишћењу и дезинфекцији свих површина и предмета

3. контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;

4. врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5. сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

Обавезе запосленог

Запослени је обавезан да:

1. спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

2. наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3. додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4. избегава руковање и срдачно поздрављање;

5. држи минимално растојање од 2 метра у односу на друга лица;

6. у току рада избегава ношење накита, сатова и наруквица (што повећава ризик од преноса инфекције и отежава правилно прање руку);

7. у току рада везује косу;

8. личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

9. обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 код себе, код других запослених или чланова своје породице;

10. пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

11. пре почетка рада обави дезинфиковање радног стола, предмета за рад, телефона, тастатуре, миша, прибора за писање, алате и друге предмете које користи током рада;

12. пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

13. у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

14. сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

Мере и активности за поступање у случају појаве заразне болести

Ако се запослени налази у пословном објекту а посумња се да има симптоме болести сличне грипу или заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 као што су кашаљ, отежано дисање, повишена температуре, слабост, болови у мишићима и грозница тада се запослени изолује:

У објекту на локацји послодавца у просторији у приземљу код главног улаза (изолациони простор) и отвара се прозор за проветравање.

Послодавац или лице за безбедност и здравље на раду или сам запослени је дужан да одмах, од појаве симптома болести код запосленог или присутног лица, пријави надлежној здравственој установи опасну појаву која може да доведе до ширења вируса и да проузрокује код људи озбиљну инфекцију на телефон:

Дом здравља Свилајнац: АМБУЛАНТА COVID-19: 035/321-234; 035/314-136,

Запослени који има симптоме болести сличне грипу или заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 мора да прекрије уста и нос заштитном маском и не сме да додирује друге запослене, површине и предмете.

Транспорт и пребацивање запосленог који има симптоме болести сличне грипу или заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у надлежну здравствену установу врши се искључиво возилима јавног здравља или хитне помоћи.

Ако се потврди да запослени има заразну болест COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, тада послодавац путем пословне мреже обавештава све запослене у том пословном делу о њиховој могућој изложености вирусом на рандом месту, поштујући заштиту података о личности.

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1. Изолациони простор се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава

2. Поштују се процедуре уласка и изласка у изолациони процтор, прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3. Прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4. Организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио заражени запослени;

5. Контакти запослених из изоловане организационе јединице са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере личне заштите;

6. Примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Овај План примене мера објављен је на огласној табли школе и званичној интернет адреси, ступа на снагу даном доношења, а траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Прилог овом Плану примене мера је списак запослених којима је исти посалт на личну адресу електронске поште, односно који су својим потписом потврдили да су упознати са донетим Планом примене мера.

Одговором на примљени меј (што је обавеза запосленог) запослени потврђује да је упознат са Планом примене мера и да ће исти примењивати на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

Обзром да је период годишњих одмора, те и да су на снази мере кризног штаба о ограничењу броја присутних особа у затвореном простору, потврда да је запослени упознат са планом превентивних мера, поред потписа уз строго поштовање свих мера заштите приликом улусака у матични објекат, је и одговор на мејл којим је претходно послат План првентивних мера.

Нове одлуке у вези са спречавањем ширења коронавируса

На седници Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, донете су нове одлуке у вези са спречавањем ширења коронавируса, међу којима и мера да се на територији целе Србије, без обзира да ли је у одређеној општини или граду проглашена ванредна ситуација:

 • уведе забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору за више од десет људи.
 • За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од један и по метар, односно свака особа мора заузимати минимум четири квадратна метра, прецизирано је.
 • Мера која се тиче заштитних маски и која је на снази у Београду, од 17.07.2020. године проширена је на територију целе Србије, без изузетка.
 • Заштитне маске обавезне су и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и по метар, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично. На свим осталим јавним местима на отвореном простору, препоручује се ношење заштитних маски

Све ове мере важе од петка, 17. јула 2020. године.

Прилог 1. План превентивних мера мере заштите

Заштитне маске

– Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другим особама.

– Није свака респираторна инфекција изазавна корона вирусом, али свако слабљење имунитета за некога може бити кобно.

– Заштитне маске штите вас од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите.

– Једна маска се може користити само док се не овлажи.

– Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим платнене која се може опрати откувавањем.

– Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата. Тако и сама постаје извор инфекције.

Заштитну маску фиксирати на следећи начин:

 • Преко носа, уста и браде.
 • Фиксирати маску у корену носа.
 • Везати је на потиљку и врату.
 • Проверити да ли маска добро приања уз лице.
 • Маска се замењује када постане влажна.
 • Платнена маска је за вишекратну употребу. Већ коришћена маска се искувава на температури 95°Ц /у машини или у кухињској посуди/. Након искувавања и сушења, маска се пегла и спремна је за поновно коришћење.

Заштитни визир

Правилно коришћење визира (уколико се користи) обухвата следеће принципе:

 • Коса уколико је дуга, мора да буде везана/покупљена.
 • Ставити визир који штити од прскања телесних течности/респираторног секрета,
 • или ставити заштитне наочаре.

Заштитне рукавице

Правилно коришћење заштитних рукавица:

 • Нокти на рукама треба да су исечени на кратко.
 • Док су вам рукавице на рукама никако не додирујте лице и немојте везивати маске рукавицама којима сте већ додиривали површине око себе.
 • С’обзиром да нисте у могућности да мењате рукавице после сваког контакта са новцем и пацијентом, рукавице испрскајте 70% алкохолом.

  Ако вам се појаве симптоми попут високе температуре, кашља или отежаног дисања, одмах потражите медицинску помоћ јер могу да указују на респираторну инфекцију или него друго озбиљно обољење. Пре него посетите лекара, телефоном га обавестите о свом доласку и о евентуалним путовањима које сте скоро имали или контактима са људима који су путовали.

  Зашто? Приликом позива лекар ће вас упутити у тачну медицинску установу којој треба да се обратите. Такође, смањиће се могућност потенцијалног ширења COVID-19 и других вируса.

  Извор: Светска здравствена организација

  Коришћење клима уређаја

  • Централни клима уређај може да прошири болест.
  • Током епидемије, употребу централне климатизације треба зауставити или смањити.
  • Обратите пажњу на следеће:
   • Укључите истовремено и издувни вентилатор.
   • Потребно је очистити и дезинфиковати клима уређај.
   • И нецентрализовану климатизацију, треба редовно чистити.
   • Редовно отварајте врата и прозоре да бисте одржали унутрашњу
    циркулацију свежег ваздуха.

  Хигијенске мере приликом коришћења аутомобила

  • У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% Алкохол), папирне марамице или убрус.
  • По уласку у аутомобил, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију.
  • Пре изласка из аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом испрскати руке, управљач, мењач и кључ од аутомобила.
  • Након изласка из аутомобила, испрскати алкохолом аутомобилско седиште.
  • У аутомобилу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог, најбоље дијагонално.
  • Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе.

  Преузми документ

  Podlupom.com

  Skip to content