План рада одељењског старешине

Srodna slika

За планирање рада одељењског старешине важе исте напомене као и за планирање наставе: 

  • Годишњи план предаје се на почетку године
  • Мора постојати усклађеност са Школским програмом 
  • Садржи број часова, теме и њихову дистрибуцију по месецима
  • План израђује сваки наставник - одељењски старешина на основу специфичности одељења

Правилник о стандардима квалитета рада установа предвиђа следеће:

1.3. 5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.

   Како би се постигла оствареност овог стандарда на што већем нивоу, мора постојати сарадња одељењских старешина са стручном службом у школи. Један од могућих начина планирања би подразумевао следеће кораке:

  • Стручна служба даје препоруке за обавезне теме, на основу резултата истраживања
  • Стручно веће утврђује теме које ће бити заједничке за сва одељења, усклађујући их са Школским програмом
  • Одељењски старешина допуњује план темама које су прилагођене специфичностима одељења

    Како прилагодити план специфичностима одељења? Навешћемо неколико примера: Уколико је успех одељења испод просека, планираћемо већи број часова посвећен техникама учења. Уколико у одељењу имамо честе дисциплинске проблеме, већи број часова биће посвећен правилима понашања. Уколико имамо већи број ученика са некомплетним породицама, планираћемо радионице посвећене тој теми...

   Шта значи да је планирање засновано на аналитичко-истраживачким подацима? Пожељно би било да одељењске старешине повремено спроведу истраживање о потребама ученика (анкетом, упитником или на други начин), и да на основу анализе добијених резултата планирају часове посвећене конкретној теми. 

    Специфичности рада одељењског старешине подразумевају да током године може доћи до одступања од предвиђеног плана. Корисно би било да се измене прибележе у плану, уз навођење разлога за одступање. Управо те белешке биће доказ о промишљању наставника и прилагођавању плана.

Последња измена: четвртак, 28. новембар 2019., 16:24