Међупредметне компетенције

Увод

Шта су међупредметне компетенције?

Компетенција је скуп повезаних знања, вештина и ставова које једној особи омогућавају да у датом контексту, у одређеној ситуацији, предузме одговарајућу активност и да ту активност обави ваљано, успешно и ефикасно.

Међупредметне компетенције засноване су на документу Европске комисије Key Competences and Basic Skills и прописују која знања и вештине свака особа треба да поседује за успешно функционисање у савременом друштву. Ове кључне компетенције прилагођене су нашем образовном систему и дефинисане као међупредметне компетенције.

Терминологија: Сам термин често доводи до забуне, па се међупредметне компетенције мешају са међупредметним повезивањем (корелацијом). Корелација је повезивање садржаја који се обрађују у различитим наставним предметима. Компетенције су вештине које ученици развијају кроз наставу свих предмета.

Постоји 11 међупредметних компетенција. Свака од њих биће детаљно објашњена на наредним страницама. Оне нису подељене по предметима, већ се сматра да све међупредметне компетенције треба да се развијају у оквиру свих наставних предмета.

Како развијати МК? Не очекује се да планирамо посебне часове на којима ћемо развијати међупредметне компетенције. Оне се развијају током реализовања  редовних садржаја (нпр. кроз групни облик рада развијамо компетенције за сарадњу; кроз дискусије ученика развијамо компетенцију за комуникацију, употребом технологије развијамо дигиталне компетенције, а ако ученици израђују постер или презентацију развијамо и естетичке ...).

Јасно је да ће неке од компетенција бити чвршће повезане са појединим предметима (нпр. естетичке са уметностима, а одговоран однос према околини или здрављу са биологијом), али је препорука да се у оквиру сваког предмета пронађе место за развијање свих компетенција).

Како планирати МК? У годишњем плану наводимо теме/области које се реализују на часовима. Уз сваку тему требало би напоменути коју међупредметну компетенцију ћемо развијати у оквиру те теме. 

Како су дефинисане МК? За сваку МК дат је општи опис и конкретан опис знања и вештина који се код ученика развијају.


Законски оквир

Правилник о стандардима квалитета рада установа предвиђа коришћење међупредметних комптенција у годишњем планирању: 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе...

Један од Циљева образовања и васпитања према ЗОСОВ-у је:

9) Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије


Међупредметне компетенције су:

1. Компетенције за учење

2. Рад са подацима и информацијама

3. Решавање проблема

4. Сарадња

5. Комуникација

6. Дигитална компетенција

7. Естетичка компетенција

8. Одговоран однос према околини

9. Одговоран однос према здрављу

10. Одговорно учешће у демократском друштву

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву