Делови часа

1. 1. Појмови који се користе у настави


ТИП ЧАСАобрада, утврђивање, систематизација, проверавање (укључује и оцењивање) и комбиновани (одређује се према активности која преовлађује на часу).

ОБЛИК РАДАфронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ* (поступци рада наставника и ученика у наставном процесу):

1.      Вербалне методе:

−        монолошка (усмено излагање – предавање, приповедање, описивање, образлагање, и објашњавање);

−        дијалошка (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима; дискусија – полемика, дебата или расправа, постављање питања и супротстављање мишљења аргументима).

2.      Решавање проблема – хеуристички приступ (наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема).

3.      Рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе, полупрограмираног и програмираног материјала, текстова; илустрације -
цртежи, дијаграми, графици, шеме; самостални писани и графички радови ученика - школски писмени задаци, контролне вежбе, тестове, реферати и сл.).

4.      Демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова, разне пројекције и друго).

5.      Практични рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и радионица).

6.      игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци отвореног типа у језичком, логичко-математичком, телесно-кинестетичком, визуелно-просторном, музичком и емоционално-социјалном домену).

7.      Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом истраживачком пројекту).

8.      Комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода).


НАСТАВНА СРЕДСТВА

Постоји више класификација наставних средстава, а у овим Напоменама дата је једна од њих.

Текстуална (штампани и писани текстови).

Визуелна (предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи итд.).

Аудитивна (шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.).

Аудио-визуелна (дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ емисије; видео касете; школска телевизија; настава уз помоћ рачунара; видеопројектора и др.).

Мануелна (разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, препарати, предмети, материјали и др.).

Помоћно-техничка (разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и др.).* Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе и које би требало да се користе у пракси. Ради осавремењавања наставе пожељно би било да се чешће користе наставне методе под редним бројем: 2, 5, 6 и 7. Наставник може користити и друге наставне методе које нису овде наведене.