Израда оперативних планова

Увод

   Оперативни план рада наставника израђује се на месечном нивоу. Добар оперативни план представља основу за успешно извођење наставног процеса. Обавеза сваког наставника је да поседује оперативни план рада на сваком часу. 

   Приликом израде оперативног плана узимају се у обзир: садржаји планирани годишњим планом, реализација претходног плана, усклађеност са другим предметима, специфичности одељења и околности.

   Образац за израду оперативног плана није законски прописан, као ни обавезна форма. На нивоу школе може се утврдити заједничка табеларна форма, али она мора бити отворена за специфичности сваког наставног предмета. 

   За разлику од форме, елементи које садржи оперативни план прописани су и морају се поштовати.

   Важна напомена:

   Завод за унапређење образовања и васпитања предложио је пример обрасца оперативног плана, у складу са новинама у Програмима наставе и учења:

 

   Међутим, у овом обрасцу постоји једна неусклађеност са другим прописима. Наиме, Правилник о стандардима квалитета рада установа садржи следећи показатељ:

1.3.2. У оперативним плановима наставника и њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.

Дакле, овај документ прописује још један обавезни елемент оперативног плана: наставне методе/технике. 

   Како се у нашој школи од претходне школске године усталило писање планова према наведеној препоруци ЗУОВ-а, морамо се ускладити и са важећим прописима у своје оперативне планове уврстити још једну колону: НАСТАВНЕ МЕТОДЕ/ТЕХНИКЕ.

СЛЕДЕЋА СТРАНИЦА