Израда годишњих планова

Увод

Обавеза сваког наставника је да изради глобални (годишњи) план рада.

Стандарди компетенција за професију наставника предвиђају да наставник треба да:

Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености;

• Планира и програмира садржаје наставе водећи рачуна о корелацији, како хоризонталној, тако и вертикалној; 

• Планира проверу остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења наставног предмета.  


Srodna slika

СЛЕДЕЋА СТРАНИЦА