Израда дневних припрема

1. Увод   Сврха припремања за час јесте да се дефинишу циљеви часа (шта је оно што очекујемо од ученика), а затим испланирају активности које ће на најефикаснији начин довести до остварења тих циљева. Наставник пише концепт, подсетник и систематизовану оријентацију за рад. Наставник треба да одабере одговарајуће методе, наставна средства и материјале, предвиди време потребно за планиране активности и осмисли начин на који ће проверити да ли су планирани циљеви часа испуњени.

   При изради припреме за час долази до изражаја потреба за прилагођавањем начина рада специфичностима окружења. Наставник приступа планирању имајући у виду реалне услове у којима ради (опремљеност учионице, доступна наставна средства), као и  специфичности самог одељења (број и предзнања ученика, њихова заинтересованост за неки посебни облик рада и слично). 

   Пажљиво планирање сматра се предусловом за успешан час, тј. час на коме ће бити остварени предвиђени циљеви, а ученици напредовати у предметним и међупредметним компетенцијама. Због тога припремању не треба приступати формалистички (попуњавајући обавезне елементе у табели), већ промишљено, пажљивим осмишавањем тока часа.