obavestenje crveno

Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

05/03/2021

Дописом број 650-02-00469/202-07 од 22.12.2020.године Министратсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије дало је инструкције које се односе на просцедуру избора уџбеника за школску 2021/2022. годину са којим су чланови свих стручних већа благовремено упознати службеним обавештењем Школе од 19.02.2021. године.

Уџбеници за трећи, четврти, седми и осми разред основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину бирају се у скалду са чланом 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18).

У складу са наведеним чланом, основне школе у текућој календарској години бирају уџбенике на следећи начин:
• за трећи и седми разред на период од четири године (став 12.),
• за четврти и осми разред на период од годину дана (став 14.).

Напомињемо да су уџбеници, односно листа уџбеника, за 1., 2., 5. и 6. разред већ изабрани у складу са чланом 34. став 12 поменутог закона (на период од четири године), тј. не мењају се у односу на претходну школску годину.

На сајту Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС https://www.mpn.gov.rs/udzbenici/, као и на сајту школе www.oszmajsv.edu.rs могу се пронаћи Каталози одобрених уџбеника и то:
• Каталог уџбеника за 3. и 7. разред,
• Каталог уџбеника за 4. и 8. разред – новообјављени.

Препорука Школе је да се приликом избора уџбеника има у виду тренутна и актуелна свеукупна ситуација, а посебно се мисли на економску и финансијску могућност родитеља, што је све изазвано епидемијом корона вирусом.

Стручна већа за области предмета и стручно веће за разредну наставу у обавези су да до среде 10.03.2021. године доставе образложене предлоге и одлуке о избору уџбеника за 3. и 7. разред и избору уџбеника за 4. 8. разред који ће се користити у школској 2021/2022. години.

Промотивни примерци уџбеника оних издавача који су доставили налазе се у привременој библиотеци школе. Одобрени уџбеници из Каталога такође могу се наћи и на интернет адресама издавача.

Одлука се доставља електронски и у папирној форми оверена потписом руководиоца стручног већа.

Формат Записника са Седнице стручног већа руководиоци стручних већа могу да преузму у наставку.

Преузми каталог уџбеника за 3. и 7. разред

Преузми каталог уџбеника за 4. и 8. разред

МПНТР – Каталог одобрених уџбеника

Преузми формат Записника са седнице стручних већа разредне наставе

Преузми формат Записника са седнице стручних већа предметне наставе