obavestenje

Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021/2022. годину

19/02/2021

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и претходних школских година и ове планира реализацију Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, којим ће обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, за што већи број ученика, које су школе изабрале у настави.

Овим путем обавештавамо Вас које ће категорије ученика бити обухваћене овим Пројектом:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану ИОП-1 и ИОП-2;
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат);
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, Решење/Уверење/Потврда (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи за 2021. годину, или не старије од шест месеци.

2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у систему школовања (основна школа, средња школа, факултет) Потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Наведена потврда образовно-васпитне установе о својству ученика/студента прилаже се за свако дете.

1) За ученике који су породици треће или свако наредно рођено дете и наставу похађају у нашој школи, школа не издаје потврду, јер се подаци о наведеним ученицима већ поседују. Ради прецизне евиденције приликом пријаве, за такве ученике наводи се само разред и одељење које ће дете и старија деца, похађати у школској 2021/2022. години.

Ако ученик остварује право по више основа, подаци се достављају само на основу једног критерјума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један је основ стицање образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану (иоп-1 или иоп-2), или који образовно васпитни рад остварује по индивидуалном образовном плану и има потребе за прилагођавањем (увећан фонт, брајево писмо, електронски формат), уџбенике добија по том основу.

Рок за пријаву ученика од стране родитеља и доставу документације је до петка, 26.02.2021. године. НАПОМЕНА Уколико је родитељ ученика, а и сам ученик у немогућности да до наведеног датума достави потребну документацију, а разлог је некa од последица проузрокованих вирусом COVID-19 (изолација због контакта/симптома од вируса или потврђен позитиван PCR тест) родитељ, одељењском сатрешини до назначеног рока, пријављује своје дете и даје податке о категорији ученика, а документацију као доказ доставља лично или преко детета одмах по истеку карантина/изолације тј. болести.

Све информације које се односе на набавку уџбеника за школску 2021/2022. годину биће доступне на интернет адреси школе www.oszmajsv.edu.rs

Такође напомињемо да нису сви уџбеници бесплатни из уџбеничког комплета одговарајућег разреда. Преко одељењских старешина родитељи ће добити информацију који су уџбеници бесплатни.

Преузми обавештење