Избор уџбеника за други, трећи, шести и седми разред ОШ

26/03/2020

Поводом овогодишњег избора уџбеника Министарство просвете, науке и технолошгог развоја РС упутило је допис број 650-02-00018/12020-07 од 09.03.2020. године који се односи на следеће:

Избор уџбеника за други, трећи, шести и седми разред основног образовања и васпитања треба обавити и ускладити са чланом 34. Закона о уџбеницима („Сл. РС“, 27/18). То значи да се уџбеници за други и шести разред, у складу са ставом 12. наведеног члана поменутог Закона , бирају на период од четири године почев од школске 2020/20201. године, а за трећи и седми разред на период од годину дана, тј. за школску 2020/2021. годину, обзиром да је реч о првој школској години примене новог програма наставе и учења (став 14.).

Обзиром да је већ донета одлука о избору листе уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпиатња који се користе у школској 2019/2020. години као првој години примене новог програма наставе и учења ових разреда, а на основу препоруке Министарства од 19.02.2019. године која се односила на избор нових уџбеника за први и пети разред за четворогодишњу употребу, како би се избегло додатно финансијско оптерећење за родитеље, Школа предлаже Стручним већима из области предмета и Стручном већу за разредну наставу да се не бирају нови уџбеници или уџбенички комплети за други и шести разред основног образовања и васпитања за употребу на период од четири године у циљу финансијске подрше родитељима.

Школа може одлучити да се поново бирају уџбеници за други и шести разред основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. и наредне три школске године ако таква одлука доприноси унапређењу образовно-васпитног рада, у складу са ставом 13. наведеног члана Закона, уз образложење које ће дати Савету родитеља, на основу одлуке наставничког већа, донете на образложен предлог стручних већа.

Стручна већа у обавези су да до понедељка 30.03.2020. године до 15,00 часова обаве процедуру избора уџбеника или уџбеничких комплета за наведене разреде у складу са ствовима 1, 2, и 9. члана 34. Закона о уџбеницима.

Предлог уџбеника, уџбеничких комплета, односно листе уџбеника или уџбеничких комплета Стручна већа за област предмета, односно Стручно веће за разредну достављају у облику Записника са седице стручног већа, из којег се види број присутних чланова, тачке дневног реда, разматрање катaлoга одобрених уџбеника, одлука о избору и образложење за донети предлог уџбеника. Примерак Записника послат је на мејл руководиоцима стручних већа.

Каталози одобрених уџбеника за 3. и 7. разред, као и 2. и 6. разред основног образовања и васпитања налазе се на сајту надлежног Министарства, такође по један одштампани примерак сређеног каталога за сваки разред налази се у школској библиотеци. Каталози су објављени и на сајту основне школе. Промотивни примерци уџбеника, осим оних који су лично дати наставницма на презентацијама или током посете школе, налазе се у библиотеци школе.

Подсећамо на одреднице члана 44. став 2. поменутог Закона којим се забрањује школама да од издавача уџбеника приме било коју врсту донације, поклона или репрензетације, осим промотивних примерака уџбеника, учињене од стране издавача на непосредан или посредан начин.